sty
22

DOTACJA NA STWORZENIE STANOWISKA PRACY DLA OSOBY BEZROBOTNEJ

Umieszczono 22 stycznia 2018

Pracodawca chcący stworzyć nowe miejsce pracy dla osoby bezrobotnej lub osoby niepełnosprawnej może starać się o refundację kosztów jego wyposażenia lub doposażenia z Powiatowego Urzędu Pracy ze środków Funduszu Pracy lub PFRON.

Maksymalna kwota refundacji wynosi 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia w ostatnim kwartale.

O refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy może starać się tylko ten pracodawca, u którego:

  • stan zatrudnienia w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie uległ zmniejszeniu,
  • zobowiązuje się do utrzymania stworzonego miejsca pracy przez okres nie krótszy niż dwa lata w pełnym wymiarze czasu pracy.

Refundacja może stanowić ciekawą i alternatywną formę dotacji inwestycyjnej w firmie, w szczególności dla pracodawców planujących określone zakupy inwestycyjne np.: nowe maszyny, których obsługa wiązałaby się i tak z zatrudnieniem nowego personelu.

Wnioski o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy można pobrać bezpośrednio ze strony www swojego Urzędu Pracy. Następnie wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć kompletną dokumentację, wraz ze wskazaniem zabezpieczenia otrzymanych środków. Do 30 dni Przedsiębiorca otrzymuje decyzję odnośnie złożonego  wniosku. Jeżeli wszystko zostało poprawnie wypełnione i Pracodawca otrzymał decyzje pozytywnie rozpatrującą jego wniosek, zostanie zaproszeni do podpisania umowy z Urzędem Pracy.

Zanim jednak Pracodawca organizujący nowe stanowisko pracy dla bezrobotnego otrzyma refundację musi ponieść wydatki na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia z własnych środków pieniężnych. W międzyczasie tworzy i doposaża stanowisko pracy poprzez zakup np. mebli, urządzeń, komputera itp. Urząd z kolei przedstawia propozycje kandydatów do objęcia owego stanowiska pracy. Gdy Pracodawca dokona wyboru właściwej osoby, oraz dokona wszystkich planowanych zakupów – udaje się z fakturami do urzędu po refundacje poniesionych wydatków.Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przyznawana jest  bowiem po przedłożeniu rozliczenia i udokumentowania poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego,  kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. Refundacja nie może przekroczyć kwoty faktycznie poniesionych kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy. Rozliczenie poniesionych i udokumentowanych przez podmiot kosztów wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy dokonywane jest w kwocie brutto.

Pracodawca może starać się o refundację kosztów doposażenia stanowisk pracy dla więcej niż jednego pracownika. Wnioski należy jednak składać w PUP ze względu na miejsce wykonywania działalności przez osobę, którą zamierza zatrudnić dany podmiot.

Podstawę prawną refundacji stanowiska pracy stanowi Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004r. Nr 99 poz. 1001 z późniejszymi zmianami). Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy pozwala na okresową aktywizację zawodową bezrobotnych zarejestrowanych w PUP.

Przedsiębiorcą i osobom zainteresowanym pozyskaniem dotacji na refundację doposażenia stanowiska pracy oferujemy kompleksową pomoc w poprawnym przygotowaniu wniosku.