sty
03

gru
04

Analizy finansowe, studia wykonalności, biznes plany do kredytów oraz dotacji

Nasza firma przygotowuje:

 • analizy finansowe przedsiębiorstw,
 • analizy finansowe na potrzeby:
  • biznes planów,
  • dotacji,
  • kredytów inwestycyjnych,
  • własne klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych.

Świadczymy usługi przygotowania profesjonalnej oraz kompleksowej analizy finansowej firm stanowiących niezbędna część biznes planów oraz studiów wykonalności. Zakres analizy finansowej każdorazowo dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta.

Oferta naszej firmy kierowana jest zarówno dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu oraz firm doradczych.


sty
22

DOTACJA NA STWORZENIE STANOWISKA PRACY DLA OSOBY BEZROBOTNEJ

Pracodawca chcący stworzyć nowe miejsce pracy dla osoby bezrobotnej lub osoby niepełnosprawnej może starać się o refundację kosztów jego wyposażenia lub doposażenia z Powiatowego Urzędu Pracy ze środków Funduszu Pracy lub PFRON.

Maksymalna kwota refundacji wynosi 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia w ostatnim kwartale.

O refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy może starać się tylko ten pracodawca, u którego:

 • stan zatrudnienia w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie uległ zmniejszeniu,
 • zobowiązuje się do utrzymania stworzonego miejsca pracy przez okres nie krótszy niż dwa lata w pełnym wymiarze czasu pracy.

Refundacja może stanowić ciekawą i alternatywną formę dotacji inwestycyjnej w firmie, w szczególności dla pracodawców planujących określone zakupy inwestycyjne np.: nowe maszyny, których obsługa wiązałaby się i tak z zatrudnieniem nowego personelu.

Wnioski o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy można pobrać bezpośrednio ze strony www swojego Urzędu Pracy. Następnie wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć kompletną dokumentację, wraz ze wskazaniem zabezpieczenia otrzymanych środków. Do 30 dni Przedsiębiorca otrzymuje decyzję odnośnie złożonego  wniosku. Jeżeli wszystko zostało poprawnie wypełnione i Pracodawca otrzymał decyzje pozytywnie rozpatrującą jego wniosek, zostanie zaproszeni do podpisania umowy z Urzędem Pracy.

Zanim jednak Pracodawca organizujący nowe stanowisko pracy dla bezrobotnego otrzyma refundację musi ponieść wydatki na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia z własnych środków pieniężnych. W międzyczasie tworzy i doposaża stanowisko pracy poprzez zakup np. mebli, urządzeń, komputera itp. Urząd z kolei przedstawia propozycje kandydatów do objęcia owego stanowiska pracy. Gdy Pracodawca dokona wyboru właściwej osoby, oraz dokona wszystkich planowanych zakupów – udaje się z fakturami do urzędu po refundacje poniesionych wydatków.Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przyznawana jest  bowiem po przedłożeniu rozliczenia i udokumentowania poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego,  kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. Refundacja nie może przekroczyć kwoty faktycznie poniesionych kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy. Rozliczenie poniesionych i udokumentowanych przez podmiot kosztów wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy dokonywane jest w kwocie brutto.

Pracodawca może starać się o refundację kosztów doposażenia stanowisk pracy dla więcej niż jednego pracownika. Wnioski należy jednak składać w PUP ze względu na miejsce wykonywania działalności przez osobę, którą zamierza zatrudnić dany podmiot.

Podstawę prawną refundacji stanowiska pracy stanowi Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004r. Nr 99 poz. 1001 z późniejszymi zmianami). Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy pozwala na okresową aktywizację zawodową bezrobotnych zarejestrowanych w PUP.

Przedsiębiorcą i osobom zainteresowanym pozyskaniem dotacji na refundację doposażenia stanowiska pracy oferujemy kompleksową pomoc w poprawnym przygotowaniu wniosku.